Grup Enerservice
info@grupener.es

 Biomassa

El terme biomassa es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial.

L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul.                                    

                                                                 

                                                 

 

 

 

 

Els diferents productes que es consideren dins del terme de biomassa poden ser de tipus forestal, agrícola, del sector ramader i agroalimentari o bé biomassa del tipus residual:

  • La biomassa d’origen forestal inclou tots els productes i residus que provenen dels treballs de manteniment i millora de les masses forestals i de les tallades de peus fusters per a ús comercial i els subproductes generats per les indústries de transformació de la fusta (serradures, escorces, estelles, encenalls, etc).

El procés de combustió de la biomassa llenyosa permet generar un fluid tèrmic (vapor, aigua calenta, oli tèrmic, etc) que possibilita un aprofitament directe i l’estalvi de combustibles fòssils derivats del petroli així d’una manera directa, la combustió dels residus forestals i agrícoles poden ser una font energètica per a calefacció en l’àmbit domèstic, tant en instal·lacions individuals com col·lectives.

 

         Aplicacions

Els productes que s’obtenen, poden estar en forma sòlida, líquida  o gasosa i depenent d’això tindrà diferents aplicacions com poden ser:

  • Per mitjà de la combustió de residus forestals i agrícoles poden ser una font energètica per a calefacció en l’àmbit domèstic, tant en instal·lacions individuals com en col·lectives.
  • Pel tractament de combustió també es genera vapor, que es pot utilitzar en una turbina per a produir energia mecànica i, si s’escau,  fer moure un generador i obtenir energia col·lectives.
  • Pels tractaments biològics i termoquímics obtenim l’anomenat biogàs i també combustibles fluids que es poden utilitzar en motors alternatius i turbines de gas per produir electricitat.


Continuar


UA-33138851-1