Grup Enerservice
info@grupener.es

 Energia Eòlica

L’energia continguda en els vent està començant-se  a aprofitar a gran escala, mitjançant la utilització de màquines eòliques.

Aquesta tecnologia permet la transformació de l’energia continguda en el vent en energia continguda e el vent en energia cinètica i aquesta a la vegada, en electricitat.

Els sistemes més desenvolupats consisteixen en agrupacions de varis generadors eòlics (parcs eòlics), els quals, el seu objectiu és subministrar energia elèctrica a la xarxa.

El sector de l’energia eòlica, fa referència a tot el conjunt de tecnologies i aplicacions en les quals s’aprofita l’energia cinètica del vent i es transforma en energia elèctrica. Així doncs, podem distingir dos aplicacions ben diferenciades: el de producció  d’electricitat en que parlem d’aerogeneradors i el de bombejament d’aigua on hi trobem les aerobombes.

 

Aplicacions

 

En l’aprofitament de l’energia eòlica existeixen dos tipus d’instal·lacions. D’una banda, els parcs eòlics, sistemes que subministren electricitat a la xarxa i, d’una altra, les instal·lacions autònomes, és a dir, sense connexió a la xarxa, que són de menor potència i normalment s’utilitzen en aplicacions d’electrificació rural.

 

         Parcs eòlics

 

Els parcs eòlics són grans instal·lacions connectades a la xarxa per tal de subministrar l’electricitat que produeixen. Per tant, la seva finalitat és l’explotació econòmica de l’energia produïda.

 

         Instal·lacions autònomes

 

Aquests tipus d’instal·lacions solen realitzar-se per al subministrament d’habitatges o petits centres de consum, en zones allunyades de la xarxa. Quan el subministrament elèctric ha de ser permanent és usual recórrer a una instal·lació mixta, normalment eòlica-diesel o eòlica-fotovoltaica. L’energia eòlica es complementa molt bé amb la fotovoltaica, donat que sovint hi ha absència de vent amb bones condicions d’insolació i a l’inversa.

 UA-33138851-1